Εάν η πιστωτική κάρτα σας δεν περιγράφεται στη παρακάτω λίστα τότε η χρέωσή της θα είναι σε 1 δόση.


ALPHA BANK

AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK

375533-375538

VISA ALPHA BANK

450903

453212

454320-21

455258

480946-47

418861

496090-95

496097-98

MASTERCARD ALPHA BANK

510099
541308

543074

MASTERCARD ALPHA BANK WORLDCARD
535018
ALPHA BANK LIMITED ΚΥΠΡΟΥ
ALPHA BANK LIMITED ΚΥΠΡΟΥ VISA
415914-15

ATTICA BANK

ATTICA VISA

490700-01

413756

ATTICA MASTERCARD

524035

541514

532322

ALPHA BANK (πρώην CITIBANK INTERNATIONAL)

CITIBANK MASTERCARD

546470-71

531239

516032

546716

CITIBANK VISA

455716

455643-44

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EUROBANK VISA

402957

404934

406301

413492

418895

426340

430528

455039

455054
   
455140

455192

498815

425591-94

479273-76

EUROBANK MASTERCARD

539731

545865

552202

554209

554760

533598

EUROLINE

601976
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

HELLENIC POST CREDIT

409840

461297-98

423294-95
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

HELLENIC POST CREDIT MASTERCARD

518517

518519

522072

524870

534153

HSBC

HSBC VISA

414278-79

489453

HSBC MASTERCARD

550076

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA

402068

422057

427310

430588

440767

489459

446355

451189

490844-46

494096

498877-78

415953-55

494039-42
   
406312-13

414029

429579

405211

402090

422183

479744

494061-62

402132

429108

439059

479239

415958-70

429970

466526

467105-08

474343

ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTERCARD

510053

515877

520949

528055

554208

558483

510001

510015-16

518666

543750

518730

529485

518516

518518

518677

549885

557956
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ VISA

409313-14

480204

499954
   
499970

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ MASTERCARD

510037

520304

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ VISA

407534

410201

432495

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ MASTERCARD

518589

540186

PROBANK (Υπό το σχήµα της Εθνικής Τράπεζας)
PROBANK VISA
405470-74

PROBANK MASTERCARD

543018

550106

552215